Ticho ped bou XIII

Velikost psma

Velikost psma se udv v bodech, tj. stejn jako nap. v MS Wordu. Zvolen velikost zstv i pi tisku.

„Pane, velitel Lorgan je tu.“ Velkoadmirl zvedl hlavu od nejnovjho hlen o postupu oprav. Hromovldce byl opraven v rekordnm ase vzhledem k tomu, e opravrensk lo stle nedorazila. Ostatn lod na tom byly, ale he. Pestoe ji tvrtho dne byla jeho vlajkov lo bojeschopn, on zde strvil dal ti dny. 4. eskadra superdregnout odnesla werziansk tok nejhe. Pt z jejch deseti lod bylo po toku nehybnch na obn drze lfheimu.

Mohl si sice zahrt rodu a jakmile byl Hromovldce schopen letu, zamit ke Corsee, ale on zstal v Sempronu. sten proto, e pokud by se mu nepodailo odradit Werziany od dalch vboj, mohlo to mt pro lidi neblah nsledky, a sten z jinho, tak mnohem nepedstavitelnjho dvodu. Neekan tak proto, e se til na pravideln veern nvtvy werzianskho velitele. Vrtil se ve svch vzpomnkch na jejich prvn rozhovor.

„Werzian se od va doby velice zmnili, admirle. Ji napklad vme, e nae prvn vlka proti vm byla zaloena na omylu. J osobn jsem ochoten vs nejen z dalho boje vynechat, ale i poskytnout omluvu za nai pedchoz chybu. Bohuel to je pouze mj nzor. Mnoho z ns vm neme zapomenout nai porku. Hlavn pak jej konec, kdy jste na ns byli milosrdn, kdy jsme vm ekli, pro jsme to udlali a vy jste to v klidu vyvrtili.

Dv jsme si mysleli, e musme pomstt nai mateskou planetu za kadou cenu a podle toho jsme bojovali. Bojovalo se do poslednho mue, do posledn lod. Dnes znme cenu ivota a velkou mrou za to vdme vm, lidem. Proto jsem klidn. Nezneuctil jsem svj rod tm, e bych tu nechal zbyten zahynout sv mue, ani jsem vm je nevydal.

Jakmile se vrtm dom, tak mne sice nemine vyetovan mch in, ale nepochybuji, e mne zbav jakchkoliv podezen. Brzy nastoupm na vdcovsk msto mho rodu. Nen to velk rod, ale ani mal. Vldci ns sice nemaj rdi, ale pro nai vysokou oblbenost v armdnch kruzch a u obyejnch vojk z malch rod, kte nemohou mt vlastn plnohodnotn jednotky, si nemohou dovolit proti nm bez dkaz nic podniknout.“

Admirl zjistil, e tento Werzian je velice bystr a vzdlan, ale taky je velice nebezpen. Hlavn kdy spolu hrli achy. Dvee do jeho pokoje se otevely a jimi veel jeho stevard nsledovn Werzianem a nenpadnm vojkem z jeho ochrannho oddlu. Ten se postavil do pozoru, a kdy mu admirl i serant Sverdlov stojc u stny za admirlovmi zdy pokynuli, se postavil ke stn pobl velitelova kesla.

To sice nebylo pro jeho fyziologii a vhu stavn, ale po mench pravch na nm mohl sedt dle ne jen pr minut. Jeho ramenn krun se leskl ve svtle pokoje. U pasu ml pipnut mal vlec, ke ktermu byla pipojena hadika, kter vedla a k velitelovm nozdrm, do kterch poutl kadch pr minut potebn ltky, aby nemusel nosit celoobliejovou masku nebo dokonce skaf. Velitel se na velkoadmirla usml, pokud se to dalo pokldat za smv a posadil se.

„Tak ji jste nael zpsob, jak nepijt o svou milovanou v, nebo jet lpe neprohrt?“ Velkoadmirl se usadil do protjho kesla, usml se a vyvolal nad stolem holografickou projekci rozehran hry. Za tch nkolik dn, kdy spolu hrvali se ukzalo, e Werzian je mu dstojnm soupeem, pestoe velkoadmirl vedl ti dva. Dnes to vak s nm vypadalo bled, ale to nen poprv, pomyslel si.

„Myslm e mne stle podceujete, veliteli.“ Pestoe se mu podailo zachrnit onu v, tak se za pl hodiny ukzalo, e to on podcenil Werziana. Mat byl tm nevyhnuteln, kdy se lod rozeznly poplan sirny. Admirl se ji chtl zvednout, kdy zavadil nm o stl. Vzpomnl si na svj neoblben nramkov komuniktor, kter mu tm vnutil jeho pobonk s nemalou pomoc seranta Sverdlova a v duchu se kysele uklbl. Nesnel ten komuniktor a odmtal jej nosit, ale musel uznat, e jeho praktinost je na mst.

„Vlajkov mstek, co se venku dje?“ Z komuniktoru se ozval jeho pobonk a admirl si pomyslel, e na mstku mus i spt jinak to nen mon.

„Na okraji soustavy se z hyperprostoru prv vynoil operan svaz. Podle SIS je tam pt a ticet lod. Identifikace. Jsou to Werzian.“ Admirl se podval na svho hosta, jemu trochu ztvrdly rysy. „Rozumm, Lucasi.“

„Jestli dovolte admirle, tak j se vrtm na planetu. Doufm, e pt se potkme za pjemnjch podmnek a j vm budu moci oplatit vai pohostinnost.“ Admirl pimhouil oi a pot zavrtl hlavou.

„Myslm, e byste ml jet zstat na palub Hromovldce, za danch okolnost to bude lep.“ Velitel jen mrn naklonil hlavu ke stran a pomalu pikvl. Posadil se zptky do kesla a zahledl se na rozehranou hru. Velkoadmirl se po dal pl hodin a prohran partii pesunul ke svmu stolu a tentokrt pomoc terminlu se spojil s vlajkovm mstkem. Na obrazovce se objevil komodor TcheAl.

„Tak jak to vypad komodore?“

„Zajmav, abych tak pravdu ekl. Werziani vltly do soustavy rozhodnm zpsobem a odvyslali jednu zprvu. Okamit zamili k lfheimu, ale jakmile ns zpozorovali a identifikovali, tak se zarazili. Pot zamili k plynnmu obru a odvyslali dal zprvu. Odnkud z vnjho psu asteroid jim piel odpovdajc signl a oni se znovu zastavili. Tady nm k dokonal komedii chyb pr jen njak popcorn.“ Admirl se pousml nad naprostm nezjmem v hlase jeho nelnka tbu. Lixian byli vcelku logicky uvaujcm nrodem, kter ml o humoru naprosto jin pedstavy.

„Dobr komodore. A nadporuk Freiser zavol velitele Werzian, a tak a sleduje komunikaci mezi lodmi a psem asteroid nebo udlm popcorn z nho. Pedpokldm, e to byla jeho poznmka.“ Komodor mu lehce pikvl. „A navete spojen, nechte mluvit admirla Tuchaevskho, nicmn mi pipojte pposlech.“

„Ano, pane.“

Velkoadmirl si zapnul holoprojektor a napojil se na stedisko bojovch informac (SIS). Pozoroval, jak se Werzian chovaj opatrn a roztrit. sten to chpal. Mli pouze jednu letku dravc a tm dv destky pepravnch lod. Zejm ekali, e soustava je stle v jejich rukou. Z psu asteroid se vynoil osaml dravec, kter byl identifikovn jako jeden z tch, kter se podlely na pepaden kontraadmirla Pokrikyna. Na komunikanm displeji se objevila werziansk tv v nazelenalm oparu a z komuniktoru se ozval hrdeln, duniv hlas s vraznm neuritm pzvukem.

Velkoadmirl naslouchal klidnm slovm odpovdi kontraadmirla, ale dl sledoval holoprojektor. Werziansk lod se spojily s osamlm dravcem a zstaly viset na polovin cesty k planet. Werziansk velitel si nejprve vyslechl lehce ironick uvtn v soustav, pot odsouzen toku na lidsk lod bez vyhlen vlky nebo jinho zjevnho dvodu a nakonec jet ultimtum, aby se vzdali. Z hyperprostoru v mstech, kde Werzian vstoupili do systmu se v tu chvli objevil mal svaz o padesti lodch, kter se k nim pomalu zaaly pibliovat.

Velkoadmirl se usml nad vrazem werzianskho velitele, ne se peruilo spojen. Byl to 1. domovsk operan svaz, kter nechal na hranicch soustavy, aby ml zlohu. Pi prvnm toku se jim nepodailo zadret werziansk ton svaz, ztratil se jim. Pot, co se od velitele Lorgana dozvdl, e ekaj posily, nechal svaz kontraadmirla Simonsov na svm mst. Te se deset superdregnout s doprovodem vynoilo tak, e jim Werzian nemohou utci, nebo alespo pepravn lod. Dravci mli dostatenou rychlost, aby se vyhnuli sten boji a utekli, ale s tm nepotal. Stiskl tlatko a spojil se s mstkem. Na kraji komunikan obrazovky se objevil vn se mrac obliej kapitna Kirova.

„Admirle.“

„Kapitne, a se flotila vyd je doprovodit tak Hromovlodce zstane na mst. Chci pipravit pivtn pro werzianskho vlajkovho dstojnka. Tentokrt vak, abyste ml trochu zadostiuinn, tak tam budu s vmi.“ Kapitn si jenom nco zabruel pod svj pstn plnovous, z eho si admirl odvodil kapitnovo „ano, pane“.

„Jste si jist admirle, e velitel vae v uvozovkch pozvn pijme?“

„Podle toho, co jste mi ekl veliteli, pak ten, kdo tam vel, nebude mrhat ivoty. Navc pouze dravci maj anci odsud se dostat. Pepravn lod vak nemaj nejmen anci a na jejich palubch se nachz tisce Werzian, kter by museli opustit. Ne, on tu nabdku pijme, protoe nem jinou monost.“ Kapitn jen pokril rameny a znovu se zahledl na hologram. Tam byla ji znt zvtujc se mezera mezi hlavnm uskupenm a lfheimem. Werzin stle zstvali na svm mst a ji nereagovali na lidsk vysln. Kdy se lidsk lod dostaly na tak krtkou vzdlenost, je byla krtk i na paprskov zbran, odpovdli Werzian na lidsk vysln. Tentokrt se na obrazovce objevila jin tv a admirl si viml, jak sebou velitel trhl a pootevel pekvapenm sta, ale nic neekl.

„Bude nm potenm vs doprovodit k planet, vzhledem k argumentm vaeho pozvn.“ Tv kontraadmirla Tuchaevskho se viditeln uvolnila. „Jsem si jist, e v velitel ns pijme velice srden.“ Kontraadmirlova tv se opt sthla.

„Jak mete vdt, e zde nevelm j, kdy s vmi mluvm jenom j.“

„Nemohu a nevm. Pro by, ale vlajkov lo zstvala na obn drze kolem planety.“

„Pro, si myslte, e je Hromovldce vlajkov lo. Me bt jen pokozen jako ostatn nebo me zajiovat podporu pozemnm jednotkm.“ Velkoadmirl si povzdechl.

„A je to, kdo je to, tak je pro chudka Lva pli silnm soupeem. U z nho vythl, e tu nevel, e je Hromovldce vlajkov lo a e je pokozen. Pedpokldm, e byste mi nemohl ci alespo jmno veliteli.“ Velitel lehce polkl a zadval se na obliej na obrazovce. Werzian prv kontraadmirlovi vysvtloval, pro Hromovldce neposkytuje podporu pozemnm jednotkm.

„Je to vrchn vesmrn komtur Troglan.“ ekl polohlasem. Admirl se spojil s vlajkovm mstkem.

„Poruku, spojte se s Odyseem. Od te se zhostm rozpravy s naimi hosty sm.“

„Ano, pane.“ Admirl Tuchaevskyj nechal Werziana domluvit.

„Vborn. Jak se zd, tak vae venost sklid dan vsledek, ale dejte si pozor, abyste dokzali snst to, co jste si sami navaili.“ S tm se kontraadmirl odpojil z kanlu a jeho msto zaujal velkoadmirl. Na Werzianov tvi nebylo poznat dn pekvapen. Bu se dokzal velice dobe ovldat, nebo si to odvodil, kdy se dozvdl jmno vlajkov lod.

„Zdravm vs vrchn vesmrn komture Troglane, jsem velkoadmirl Luthor. T mne, e vlen umn nedosahuje vaich vench vin nebo filozofickch hloubek velitele Lorgana.“ Tentokrt sebou Werzian nepatrn trhl. Chvli se upen na nho dval, a pot nepatrn sklonil hlavu na znamen, e je mu dstojnm soupeem. Admirl mu poklonu vrtil. „Tm se na nae setkn.“ S tm vypnul kanl a pomalu se opel.

„Asi mi toho o vrchnm vesmrnm komturovi Troglanovy moc neeknete, e?“

„U jen to, e jsem vm ek, kdo to je a jeho jmno, mne me stt vc ne to, e jsem se vm vzdal.“

„Nu dobr, omlouvm se. Pokud mne omluvte, musm jet nco zadit. Pokud budete chtt, tak vm eta Fornhaim zajist spojen s planetou.“ Werzian na to hlue pikvl a dl pozoroval hologram, kter stle zobrazoval taktickou situaci. Admirl pokril rameny a odeel z mstnosti.


Na vlajkovm mstku byl klid. Zamil k holotanku a po cest se k nmu pipojil komodor TcheAl, nikdo jin si jich nevmal.

„Stle mte nmitky proti ponechn 1. domovskho svazu mimo soustavu?“

„Musm uznat, e pro tentokrt to vylo, ale stle si myslm e to byl pli velk risk. Pokud by Werzian piletli v mnohem vtm potu, stalo by se nm toto rozdlen osudnm.“

„Kdo nic neriskuje nic nevyhraje. To je odvk pravda a vlka je vdy o riziku.“

„Vlka je pokraovn diplomacie nediplomatickmi prostedky. Nevm, kter lovk z va historie to ekl, ale rozhodn je to mnohem pilhavj ne to, e smrt tolika bytost je pouze risk jako v njak he.“

„Vlka je hra, kterou hraj ti, kdo na ni maj aludek, nebo ti, kdo jsou dost vysoko, aby to pro n byla jenom hra. To, myslm, ekl admirl Janksin po bitv u Sempronu.“

Komodor se chystal k odpovdi, ale pi pohledu na admirlovu tv si to rozmyslel. Dokud nepotkal velkoadmirla, tak ml podobn debaty docela rd, ale kdy nkolikrt zkusil s nm rozvjet filozofickou debatu nikdy se mu nepodailo vyhrt.

Admirlovi zakubaly koutky st, jak uhodl, na co jeho nelnk tbu mysl.

„Ehm… ano, pane.“

„Vborn, komodore. Pipravte, prosm, nleit uvtn pro nae hosty, a kdy km nleit, tak myslm nleit.“

„Rozumm pane.“

„Zaite tak, aby se toho zastnili vichni velitel skupin. Jsem si jist, e to pro n bude velice poun.“

„Ano, pane, ale budeme muset nechat ekat nae hosty.“

„Neukod mal pipomenut toho, e jsou naimi hosty.“

„Jist, a tak nechm vechny lod v pohotovosti, a tty budou zapnuty. Pro jistotu.“

„Myslm, e by to nebylo nutn, ale urit to bude mt trochu uklidujc inek, a to na obou stranch. Mmm. Dobr, zaite ve potebn a sejdeme se v lunovm doku. J si mezitm zajdu za kapitnem Kirovem. Urit bude cel naden z nadchzejc schzky.“ Oba dstojnci se usmli a rozeli se.


O tyi hodiny pozdji se velkoadmirl stle zdroval v kapitnov kajut a prohlel si holografii jeho eny. V pohodlnm kesle pes konferenn stolek sedl kapitn Kirov a mrail se do neznma, co jak by nkte ekli, byl jeho normln vraz. Na pohovce pak sedli trochu nervzn kapitn Spown a komodor TcheAl. Oba postupn pili, aby admirlovi pipomnli, e ji hodinu jsou pipraveni k pijet werzianskho „hosta“. Admirl se jen usml a pozval je dl. Dvee se otevely a jimi veli v dobr nlad ostatn vlajkov dstojnci pozvan pro tuto pleitost, vracejc se z dstojnick jdelny, kde si dopvali vydatnou veei.

„Admirle, pnov. Tuto lo vyjst a vypt, to pro ns nebyl vbec dn problm. Budu velice poten, kdy mne nkter den navtvte na Admirlu Nimitzovy, pak vm pedvedu, jak vypad podn.. jdlo.“ Ozval se kontraadmirl Pokrikyn. Admirl se jen pousml.

„Dobr, admirle, j vs vezmu za slovo. Ne odletm, tak se stavm na obd a vte tomu, e j jsem nron host.“ Vichni se zasmli. „Nyn se, ale u pesuneme dol na lunovou palubu, a nebudeme dle nae hosty napnat.“ Vichni, kdo sedli, se zvedli a nsledovali svho velitele do chodby. Komodor se spojil s mstkem, aby dal zprvu Werzianum, aby piletli.

Po deseti minutch stn v lunovm doku se velkoadmirl otoil ke Kirovovi.

„Myslm, e nai host zejm nechtj hrt podle naich pravidel. Zejm jim je budeme muset pipomenout, kapitne.“ Na tvi kapitna Kirova se objevil zlomysln klebek.

„Ano, pane, a m to bt pipomenut nebo pipomenut?“

„Myslm, e by mlo stait lehk poouchnut jednm vstelem.“ Kapitn odeel stranou a o pt minut pozdji se vrtil se kodolibm vrazem ve tvi, jen mu dval belskho vzhledu.

„Zd se, e si ji nov pravidla zjistili. Jeden dravec vyazen.“

Admirl jen pokvl hlavou jak ml ve zvyku a iv si pedstavil, jak asi vypad onen vyazen dravec. Na druhou stranu pokud jsou ob lod v klidu, pak paprsek nenadl zas a tolik kody. Projde skrze lo a zanech za sebou vyplenou dru o prmru ne vtm ne milimetr. Jin vc je v bitv, kdy se ob lod pohybuj. Paprsek se pohybuje v zasaen lodi jako n a doslova ji krj na kusy.

Mezitm se v kotevnch chytech usazoval werziansk lun. Petlakov dvee se otevely a jimi vyel mohutn Werzian s arogantnm vrazem v och. Na nohou ml vysok zelen vojensk boty a na sob lehkou bojovou kombinzu ern barvy, kterou pouvali lovci. Ramenn krune mu zakrval splvav plṻ tmav modr barvy. Jak mu velitel Lorgan vysvtlil, tak to byly urujc barvy jeho rodu. Major Vojkov se postavil do pozoru a rzn zavelel.

„Pzor. K poct zbra.“ Pulzn puky vyltly vzhru v dokonal souhe a oddl nmon pchoty se postavil do pedpisovho pozoru. Naproti oddlu se stejn tak postavil palr nmonch poddstojnk a mustva. Nebyl tak psobiv jako pozor nmonch pk, ale nedalo se mu nic vytknout. Za admirlem pak stl v pozoru hlouek dstojnk a po jeho boku voln vlajkov dstojnci.

Werzian nejprve ustoupil, aby udlal msto nkolika svm podzenm, a pot se rozhldl po lunovm doku. Na jeho tvi ani jeho dren tla se nedalo poznat, zda to na nho udlalo njak dojem, ale admirl si byl jist e svj el to splnilo. Ob skupiny na sebe nkolik okamik nehnut hledly, ani by se jedna nebo druh chystala pohnout. Nakonec se bez jakhokoliv upozornn pohnuli Werzian.

Kdy pili a k tsn k dstojnkm, komtur se lehce uklonil, ale nezkil sv pae na znamen cty. Velkoadmirl si byl vak jist, e to nebylo ze vzdoru, ale z normln arogantnho chovn tohoto vysoko postavenho jedince zvyklho tm vem a vemu porouet. Narovnal se a ekal, kdy se vak velkoadmirl k niemu neml, lehce trhl rameny, co se dalo peloit jako pohrdav odfrknut.

„Jsem Vrchn Vesmrn Komtur Troglan.“ Admirlv pobonk se mu pozdji piznal, e by psahal, e ten Werzian to ekl i s tmi velkmi psmeny. „Toto je velkoweruk tvrtho stupn Laskog, velitel naeho doprovodu a velkovelitel tvrtho du Hufog, velitel pozemnch jednotek.“ Velkoadmirl kadmu zvlt pokynul.

„Jsem velkoadmirl Lutr. Vlajkov dstojnci zdej flotily. Kontraadmirl Tuchaevskyj, kontraadmirl Krakov, kontraadmirl Simonsov a kontraadmirl Pokrikyn. Nejsem si jist, jestli se znte osobn, ale toto je velitel Lorgan. Dosavadn zdej werziansk velitel.“

Komtur se podval na kadho z jmenovanch a na chvli se jeho pohled zastavil na veliteli. Lehce pokynul hlavou a pesunul svj pohled na velkoadmirla. Velitel se mezitm pesunul za komtura.

„Dkuji, e jste pijal m pozvn k tto nvtv, komture.“

„Myslm, e by pro mne bylo dosti tk vae pozvn ignorovat, tebas e jsem se o to snail.“

„Viml jsem si.“

„Viml jsem si, e jste si viml.“ Ostatn jen nm pozorovali tu slovn pestelku. Na nkolika tvch se objevil lehk klebek. „Te, kdy mme za sebou zjitn, kdo uruje smr, tak bychom mohli pejt k dvodu vaeho pozvn.“

„Ano, kdy mne a m dstojnky doprovodte do konferenn mstnosti, pak bychom mohli zat onu diskusi. Pokud se to d tak nazvat.“

Do kabiny vtahu by se vichni neveli, ale rozhodn je udivilo, kdy velkoadmirl nastoupil spolu s komturem sm, nepotaje velkoadmirlova strce a oba pokynuli ostatnm, aby si pokali na druh vtah. Kdy se dvee zaveli komtur se ohldl a zkoumavm pohledem si zmil seranta stojcho jim za zdy.

„Ehm.. Tedy mj vzkaz jste dostal.“

„To znlo spe jako konstatovn ne jako otzka.“

„V jistm smyslu slova to tak i bylo. Dosti by mne zajmalo, jak jste se tvil.“

„Jak bych se asi mohl tvit, kdy mne na Petrohradu v psn steenm soukromm pokoji oekv werziansk host. Navc s tou nejblznivj historkou a jet lenjm vzkazem.“ Velkoadmirl se nathl k panelu a zastavil vtah. Pot se otoil a podval se zpma do o svmu hostu. „Chtl bych si nco vyjasnit. To, e oba mme stejn cl, jet neznamen, e zapomenu, e oba stojme na opan stran barikdy, ne ten druh.“

„V tuto chvli stojme na opanch stranch, ale pokud se nm to poda, tak se to zmn. A j vm, e se nm to poda zmnit.“

„I j vm, jinak bych tu nebyl.“ Jet nkolik sekund si hledli do o hledajce v nich njak nznak zrady toho druhho. Pot se velkoadmirl obrtil zpt a znovu rozjel vtah.

Kdy se dvee otevely, ji na n jejich podzen ekali. Werzian si zachovvali neutrln, nic nekajc vraz, ale zato lid byli mnohem itelnj.

„Zd se, e jsem zadal jinou clovou stanici.“ Admirlv pobonk jen nadzdvihl jedno obo a stelil pohledem k serantovi, ale pot se s odevzdanm vrazem zaadil do prvodu.

V konferenn mstnosti kam prvod dospl, bylo chladno, nebo aspo tak se to admirlovi jevilo. Admirl se pohodln opel a sepjal ruce ped sebe a vytvoil jimi stku. Zadval se do hluboko vsazench werzianskch o a pemtal o sv roli. A role to opravdu byla, protoe kdyby tady nachytal Werziany bez pedchozho upozornn, nerozpakoval by se vbec a stril by je do vzen, nebo je nechal zabt, pokud by se nevzdali. Pot by sebral sv lod a vydal se trochu jim pocuchat nervy ble k hranicm. Takhle vak si jen v duchu povzdechl a nadechl se.

„Mete mi vysvtlit werzianskou vojenskou ptomnost v Sempronu, komture? Vysvtlit mi, pro byly m lod napadeny, planeta pepadena, a to ve velice daleko od werzianskch hranic? O vyhlen vlky ani nemluv.“

„Ano.“

„Opravdu? Tak to jsem zvdav.“

„Nae vlda se rozhodla zabezpeit nae hranice ped odvetnm tokem Telijan.“

„Telijan jsou nyn na stupu a nemaj dvod vs napadat, kdy to znamen znovu obltat lidsk teritoria.“

„Mon. Nae jednotky zatoily na jejich hranice spolu s Korolany a oni to urit nenechaj jen tak.“

„Jak jste prv podotkl, tak se musej potkat s korolanskm tokem, a tak nevidm dvod, aby se jet poutli do krkolomnho letu k vm, kter by jen odvdl potebn jednotky.“ Velkoadmirl si viml, e se jeho pobonk m dl tm vc mra nad probhajc diskuz. Peltl vechny tve svch podzench a semkl rty, kdy na vtin z nich rozpoznal podobn pznaky. Dlouho je nebude moci dret v nevdomosti.

„Korolan sami nemaj dostatek jednotek, aby mohli Telijanm odolat, te kdy sthli svou expanzn flotilu z lidskch sektor. Navc jejich nov vlda je mnohem vraznj ne pedel. Jakmile se vypodaj s Korolany, co bude podle naich nejlepch odhad do esti a osmi msc, tak se obrt zpt tmto smrem. Znovu ude na vs a Lixiany a to mnohem draznji, ne tomu bylo do te. Jejich nov velitel se nebudou muset ohlet za sebe, zda se je nkdo nechyst sesadit nebo i zabt. Mezitm se rozbhne znovu naplno zbrojn program. Sice pedpokldme e budete klst tvrd odpor, ale vae nepoetn nmonictva jsou a budou rozprostena na pli velik ploe. Nae velen tedy rozhodlo o zbudovn takzvan zchytn zny, je ochrn nae nejbli hranice. A irou nhodou nejbli hranice k Telijanm jsou zde.“

„Aha, a nenapadlo nkoho z vaeho velen se ns zeptat?“ Viml si jak werziansk generl poklepal svmi ostny o sebe v jakmsi nevcnm odfrknut.

„A co by se tm zmnilo?“

„Napklad bychom vm sdlili, e jsme si tohoto nebezpe vdomi a dve nebo pozdji bychom vs kontaktovali.“ To u se po sob oteli nevcn jak lid tak Werzian. „To vak nemn nic na tom, e jste to udlali.“

„Zaali jsme s tm tsn pedtm, ne jste se tu ukzal, a a do te si ns nevimli ani Telijan, ani vy. Technicky vzato jsme zatoili proti Telijanm, a tm jsme vlku vyhlsili. Nicmn rada dospla k rozhodnut, navzdory jistm opozinm hlasm, e by bylo vhodn vs alespo informovat o naich myslech, a to je vlastn dvod pro jsem zde. Nebo alespo hlavn dvod.“

„Aha, take to mme brt jako omluvu, nebo vyhlen vlky?“

„Myslm, e v jistm slova smyslu to je omluva ne vyhlen vlky. Nehodlme dl pokraovat. Sempron byl n konen cl.“

„To jsme vm tedy vdn.“ Poznamenal ironicky kontraadmirl Pokrikyn.

„Mli byste, protoe jsme mohli pokraovat tam, kde Telijan skonili.“ Ozval se v odpov velkovelitel.

„Myslm, e byste tvrd narazili. Jak vidte, tak nae vesmrn jednotky nejsou tak roztroueny, jak si myslte.“ Zapojil se do hovoru kontraadmirl Tuchaevskyj. Ne mohl nkter z Werzian odpovdt, tak je zarazil komtur.

„Mon ano, mon ne.“ Jeho oi se upraly na velkoadmirla.

„Mon ano, mon ne. To je velice pilhav. Vichni mme sv dvody pro vit, e by vyhrla ta i ona strana, ale nebudeme je zde rozebrat. Vrame se k pvodnmu tmatu. Poaduji okamit staen vech werzianskch jednotek z lidskch a lixianskch zem. V ppad, e sv jednotky do tdne sthnete jsem ochoten to pehldnout jako omyl a vyslat vyslance, abychom mohli zahjit diplomatick rozhovory. Kad werziansk jednotka, kter se bude nachzet v lidskch teritorich po uplynut stanoven lhty, bude povaovna za neptelskou, dokud neproke sv mysly.“ Komtur svratil sv on oblouky, protoe takovouhle reakci neekal.

„Nechci vst vlku proti Werzianm a doufm e tento incident se rychle vysvtl. Tm tak uzavu n rozhovor a dm vm deset hodin na evakuaci vojk z planety a odlet ze soustavy. Te vs doprovodm do lunovho doku.“ S posledn vtou se pomalu, ale rzn zvedl od stolu. Vichni kolem se na nho dvali a trochu rozpaitji vstvali ze idl. Komtur pokal, a se vichni lid zvednou, ne se zvedl se svm doprovodem tak. Poklepal si ostny v tko rozlutitelnm gestu a vydal se na cestu. Do vtahu pak opt nastoupili sami, ale tentokrt se ozval okamit, jak se dvee uzavely.

„Pesn thle reakci jsem se chtl vyhnou, tm e jsem vs kontaktoval. Zd se, e jsem vs patn odhadl.“

„Nemjte obavy, komture. Mm to promylen. Vm pesn, jak vae velen zareaguje. Do tdne se na Werzos nedostanete. Pedpokldm, e se Sempron nepokuste dobt, a v tom ppad mi to ponechv volnou ruku k reakci. Za est dn sem pilet m jednotky a s nimi pak vyrazm pmo k Werzosu.“ Komturovy se rozily oi a otevel nevcn pusu.

„Tm, e vai vldci budou mt m ultimtum nkolik dn, budou ve patn nlad, ale plet mho svazu by je ml velice rychle zklidnit. Pi cest se budu vyhbat odhalen a boji. Pi vletu do va soustavy vak budu potebovat pomoci. Jakmile se vynom, mohl by nkdo zpanikait a zat stlet. To si ani jeden nepejeme. Jakmile budu v soustav nebude vldcm zbvat nic jinho, ne mne vyslechnout, a na to velice spolhm.“

Komtur se stle s rozenma oima dval na velkoadmirla, ale o jeho slovech pemlel. Dky vysok duevn sebekzni dokzal pekonvat takovto emocionln vypt tm okamit, a to byl tak jeden z dvod, jak se dostal do sv funkce. Dokzal reagovat mnohem rychleji a lpe ne jin. Nyn uvaoval o tom, jak velkoadmirl pln pebudoval jeho pln na uklidnn domc situace a samozejm upevnn sv moci. Kdy se nakonec ozval, jeho hlas znl stejn klidn a kovov jako kdykoliv pedtm.

„A co ode mne vlastn chcete?“

„Jen abyste se postaral o ptelsk doprovod.“

Komtur ml co dlat, aby se znovu nevcn nepodval na svj protjek. Jako komtur mohl tento ptelsk doprovod nadit, ale to by se piznal, e celou dobu tah v zkulis za nitky a vldci by mu to rychle zatrhli. Ml by velk tst, kdyby ho jenom sesadili. Na druhou stranu by mohl zamchat rozpisem slueb a pevelet nkolik lod tak, aby tam byl jeho rod, ale tm se znovu odhal. Pokud by se to vak podailo, ml by velkou anci povznst svj rod mezi vldce, a to byl vlastn jeho konen cl. Navc by mohl zadit cvien flotily pobl hlavn soustavy, kdyby se nco zvrtlo. Uvdomil si, e admirla nejen opravdu odhadl patn, ale e ho i podcenil, protoe si musel bt tak vdom onch dsledk.

„Dobr, admirle“ odpovdl pomalu. „Zadm ptelsk doprovod. Jist vte, nebo si dokete zjistit, kde se nyn nachz nae nejvzdlenj planeta systmu. Na jeho obn drze bude ekat onen doprovod.“

Velkoadmirl se lehce usml a znovu spustil vtah. „Vborn komture.“

Na galerii lunovho doku na n ji ostatn ekali a tvili se jet nervznji, ne kdy podal Werzianm sv ultimtum. Komtur si stoupl ke svm druhm a obrtil se k velkoadmirlovy. Zkil sv mohutn tyi ruce na hrudi a lehce se uklonil. Ostatn Werzian, snad a na velitele Lorgana se trochu rozpait a nervzn uklonili tak. Velkoadmirl se jim lehce uklonil v odpov, a pot jen sledoval jak nastupuj do lunu a odltaj. Prvn, kdo se ozval za admirlovmi zdy, byl jeho pobonk.

„Zase jste zmkl patnou clovou stanici, pane?“

„Ne, kapitne, ale zde to nebudeme rozebrat. Vrtme se do konferenn mstnosti.“


Velkoadmirl se rozhldl po ptomnch tvch a v duchu si povzdech. Neme jim prozradit ve, ale st pravdy jim ci ji mus. Radji by to ututlal, ale nkte z nich brzy stanou leny onoho svazu, kter zam k Werzosu.

„Stejn jako ani prvn tak ani toto zpodn nebyla nhoda. Nkolik dn ped atenttem na Petrohradu se v mm byt objevil Werzian se zajmavm vzkazem.“ Vidl nevcn oblieje, ale pokraoval dl. „Vzkaz mne upozornil na werziansk akce vetn Sempronu. Bylo tam tak pozvn k rozmluv, kter jste byli ptomni. Komtur si je velice dobe vdom, co by znamenalo vyhlen vlky mezi naimi stty, a tak se rozhodl jednat.

V tuto chvli jsem, jak doufm, ukojil vai zvdavost. Do ostatnch detail bych velice nerad zabhal. Pro ty z vs, kte se budou astnit nsledujcch akc, budu pipraven odpovdat na vae otzky za pt dn, a pilet viceadmirl Titov. Ostatn si budou muset jet njak as pokat. Nicmn pro tyto informace plat stupe utajen alfa.“ Podval se na kadho zvlṻ a chvilku si podrel jejich pohled. „Vm, e by z toho mohlo vzejt mnoho uitenho, ale i mnoho nepjemnost, kdyby to nevylo.“

O pt dn pozdji piletl viceadmirl Titov s onmi posilami. Komodor TcheAl a kapitn Spown stli vedle sebe na vlajkovm mstku Hromovldce a sledovali jejich plet. Tebae vdli, co uvid, stle to byla pli psobiv podvan, ne aby si ji nechali ujt. Voln peletov formace sto tiaticeti lod byla psobiv.

Mezi deseti superdregnouty a dvaceti dregnouty jasn zily ti destruktory, na jejich palub piltal nejen viceadmirl Kozlov, ale tak souasn ministr zahrani Grehem se svm tbem, a nikdo krom viceadmirl i ministra neml pont, co se bude dt. Od formace se oddlil prvn operan svaz v ele s deseti superdregnouty a zamil k planet. Ostatn pouze zpomalily, aby je mohl dohnat druh operan svaz s Hromovldcem a lod kontraadmirla Simonsov.

Velkoadmirl nechtl ztrcet as, a tak si s viceadmirlem Titovem jen vymnil pozdravy prostednictvm komunikanch kanl a vydal se vstc werzianskmu prostoru. Spolu s destruktory odltlo dvacet superdregnout, dvacet dregnout a dvacet bitevnch kink.

Proti Telijanm by to nebyla a tak psobiv sla nebt destruktor, ale Werzian jsou nco jinho. Jejich nejvt vlen lod tdy Wolkaren byly pi 1 795 000 tun jen o mlo vt ne staik bitevn lod tdy Admirl, kter m 1 379 000 tun. V bon baterii mli dvaadvacet vmetnic oproti jednadvaceti vmetnicm Admirla a dokonce mli o dva lasery mn. Admirl jich ml tinct, ale Wolkaren pouze jedenct. Nicmn werzian byli stejn velc jako lid, ale potebovali mn prostoru.

Wolkaren ml posdku osmi a pl tisce nmonk oproti tm deseti tiscm lid pipadajcch na menho Admirla. Tebae lid v miniaturizaci nemli konkurenci ve znmm vesmru, rozdl mezi nimi a Werziany nebyl nijak drastick. Vlen lod byly vak velice siln pancovan, vybaveny silnmi genertory tt a navzdory sv velikosti byly tak mnohem mrtnj ne bitevn lo.

Nedostatek vyplvajc z velikosti jejich lod vak stral fakt, e jich mli velk mnostv. Men nklady, personln poadavky a velikost umoovaly postavit za stejn asov sek, kter je nutn ke stavb superdregnoutu, tchto lod pt. Werziansk eskadry, tedy smeky, pak mly estnct plavidel a byly sloeny vtinou z vce druh lod. Vtinou se skldaly z nkolika vlench lod podporovanch bitevnky s doprovodem dravc a hvzdnch galr. U Werzian tud neexistovala bojov stna jako takov, protoe jejich flotily bojovaly po eskadrch. Co by se mohlo zdt pro vt a hlavn pomalej lod osudn tak u tchto mench fungovalo pozoruhodn dobe.


O dvanct dn pozdji se velice zvolna blili k soustav Werzos a vichni byli napnut jak struna. Viceadmirl Kozlov ml smen pocity z toho, e si velkoadmirl nechal jako vlajkovou lo Hromovldce. Byl by radji, kdyby se pesunul na jeden z jeho destruktor, protoe Hromovldce nebyl stle jet pln fit po udlostech v Sempronu. Odvrtil se od obho holotanku a zamil zpt do svho kesla.

Jako prvn se vyno divize lehkch kink, a jeho destruktory jako posledn, co bylo jen prozrav. V ppad, e by tam na n ekala cel werziansk flotila, by to zejm pli nepomohlo, ale kinky byly postradatelnj ne superdregnouty nebo destruktory, kter bez svch mohutnch tt byly alostn kehk. V ppad e by tam tedy na n nkdo opravdu ekal, mly kinky vyslat hyperprostorov impuls, kter zachyt flotila.

Po impulsu se nedala poslat dn zprva, ale dky tomu, e pronikal do hyperprostoru, mohl bt vyuit jako jaksi obdoba starodvn svtlice. Kinky se mly vynoit ji ped dvma minutami, ale dn svtlice nepila, a tak se za dal tyi minuty vyno hlavn jdro flotily a dv minuty na to i samotn destruktory.

Viceadmirl by sice velice rd vdl, co se ve pedu dje, a sv lidi by vedl a ne se oural nkde vzadu. Ostatn byl to zkuen frontov dstojnk zvykl na bitvy toho nejhrubho zrna, ale palebn sla, kter nyn velel za to stla. Hlavn flotila zmizela ze zkresu, jak se vynoila do normlnho prostoru a viceadmirl si zapnul svj tlumc postroj.

Obrtil se k vizulnmu displeji a pozoroval zivou duhu hyperprostoru, tento obraz ho vdy fascinoval. Duhov pruhy se zaaly rzn kroutit, jak jeho lod zpomalovaly a tud vc a vc naruovaly hyperprostorov proud. Pomalu se vytrcela barevnost, a se okolo jeho lod pohyboval bled modr vr, jen zmizel v jasnm zblesku, kdy destruktory s doprovodem pely do normlnho prostoru.

Na vizulnm displeji nyn bylo vidt hvzdn pole, ale dn lo. To viceadmirla vbec nerozruovalo vzhledem k tomu, e ani jeho doprovodn bitevn kinky by nebyly vt ne pendlkov hlaviky. Odvrtil tedy svj zrak od vizulnho displeje k taktickmu a trpliv ekal, ne se potae vzpamatuj. Kdy nabhly, vidl vechny lidsk lod vetn onch dvou lehkch kink v podku pohromad nedaleko mal planetky zmrzlho metanu. Pobl se pak tak pohyboval bitevnk, a tebae ml zapnut sv tty, dn palba nepichzela.


Vrchn vesmrn komtur sedl ve sv kanceli a pestoe v jeho databzi, a kdy u lo o to i na jeho stole, ekala hromada paprovn, sedl tm bez pohnut. Zadit onen doprovod bylo peci jenom t쾹, ne si myslel, protoe nemohl jen tak nkoho sesadit. Vyuil vak vech svch kontakt, aby do centrly dlkovho przkumu pidlil sv lidi. Stejn tak onen doprovod, protoe v hlavn soustav slouily tm vlun lod patc pouze vldnoucm rodm.

Musel se uchlit k tomu, e odstranil jednoho kapitna bitevnku, na kterm slouila smen posdka, a st dstojnk byla z jeho rodu. Musel ho prostednictvm kurra vydrat, aby podal o nalhavou dovolenou. Bitevnk by sice i tak zstal na orbit v pstavu, dokud by se kapitn nevrtil, ppadn se nedostavil nhradn, ale na jeden den a pi nedostatku lod, kter tak zadil, byl uvolnn pro hldkovou slubu.

st hlavn flotily poslal na ji dlouho plnovan cvien ve volnm prostoru, kterho se mly zastnit jet dv dal flotily. Cvien musel sice urychlit tm o msc, ale on to zdvodnil tm, e chce vidt, jak budou dstojnci reagovat na zmatek a nezvykl situace. Tm tak vysvtlil, pro jako velitele zvolil dstojnky, kte mu byli vrn.

Ped deseti minutami dola zprva ze sledovac centrly, e byla zachycena flotila mc k WerZasnghu, nejvzdlenj planetce soustavy. Dky jeho lidem se to dozvdl jako jedin. Nyn ekal, a mu oznm, e lidsk flotila se vynoila z hyperprostoru. Pot u neme dlouho otlet s reakc vzhledem k tomu, e ostatn hldky budou informovat sv velitele, ale me zbrzdit jejich zbrklou reakci a stejn tak reakci vldc. Bude trvat nejmn hodinu, ne se vichni vldci sejdou v palci, a do t doby me pozdret jakkoliv ukvapen akce, ale pot to bude zleet u jen na velkoadmirlovy.

Doufal, e se mu poda dojednat pm nebo dokonce spojenectv, a pot by mohl tak doufat ve velkoadmirlovu podporu, m by se z nho stal velice mocn Werzian v politickch kruzch. Ve vojenskch byl ten nejmocnj po vldcch a jako komtur ml i jistou politickou moc, ale pokud by se mu ve podailo mohl by se stt stejn mocnm nebo alespo vlivnm jako sami vldci.

Kdy konen zappal komunikan terminl, podailo se mu sebou netrhnout, ale stlo ho to hodn nmahy a komtur se v duchu nad sebou uklbl. Nasadil svou oficiln, netenou tv a lehce nevrle zavrel, jako by ho prv v nem vyruili. Velitel sledovac centrly se zachoval podle scne a trochu upejpav mu oznmil plet neidentifikovanch lod, pravdpodobn lidskho pvodu. Komtur se tentokrt opravdu mlem uklbl nad preciznost velitele.

Nicmn to nebyla jenom formalita, protoe se se svm plnem svil hlav svho rodu a tebae ten uvtal monost jeho poslen, tak tak zadil, aby se v ppad fiaska mohla cel vina svalit na komtura. Neml mu to za zl, protoe on by jednal stejn. Kdy tedy pijal Werukovu zprvu, nadil veliteli soustavy vyhlsit pohotovost a pipravit se k obran, pokud by se ukzalo, e maj neptelsk mysly. Velkoweruk se na nho okamik trochu nevcn dval, ale potvrdil rozkazy.

Pot beze spchu kontaktoval Zc palc, sdlo Rady. Vdl e vtina vldc je roztrouena po cel planet, ale v palci se vdy nachzel alespo jeden vldce, aby bylo mono okamit reagovat na jakoukoliv situaci, s tm ji nemohl nic udlat. V obraze se mu objevila tv hlavn administrtorky, tedy nco jako lidsk majordomus. eny nebyly ve werziansk kultue pln rovnoprvn, nicmn zastvaly obyejnj, ale estn prce. Nkter dokonce i velice autoritativn funkce, jako teba hlavn administrtorka, kter vlastn fungovala jako hlavn asistentka Rady. Jako takov vak nepijmala hovory ani, kdy se Rada schzela, nato pak, kdy tam tm nikdo z vldc nebyl, proto se komtur zarazil, kdy ji vidl. Znamenalo by to toti e se nco dje a to se mu vbec nelbilo.

„Zdravm vs, vrchn vesmrn komture.“

„Tak vs, zdravm. Dje se nco, co bych ml vdt?“

„Nikoliv, vrchn komture. Pro si myslte, e se nco dje?“

„Protoe vs vidm, ale to pok, potebuji mluvit s radou. Tak vyite veliteli Zangerovi e vyhlauji prvn stupe pohotovosti.“ Werziantin obraz se lehce uklonil a zmizel. Komtur se zhluboka nadechl a pomalu vydechl. Co se ukzalo jako velice dobr vc, kdy se obraz znovu objevil. Msto oblieje jednoho vldce se objevili tyi ze sedmi, kte tvoili Radu. Komtur zkil ruce a lehce se uklonil. Jeden z Rdc mu lehce pokynul hlavou, ale ostatn se tvily velice nelib.

„eho si d, vrchn komture.“

„Prosm radu za prominut, ale ve vnj soustav se objevila neznm flotila, pravdpodobn lidsk.“

„Jak je mon, e nm takov zprvy hls, a kdy jsou v soustav, vrchn komture.“ Pi vraznm drazu na jeho hodnost se komtur jet vce posadil zpma. Kupodivu to vak mlo na nho uklidujc inek.

„Jak rada jist v, odeslal jsem podstatnou st domovsk flotily na cvien ve volnm prostoru. Aby zbytek nezahlel, pipravil jsem pekvapiv cvien i pro n. Proto jsem rozhzel poad slueb, abych mohl zajistit, e flotila nebude mt dn informace o blc se pepadov jednotce, kter mla pilett. Teprve pot by byl vydn rozkaz ke cvien. V domnn, e je to ona pepadov jednotka, jsem zadusil vechny zprvy o tom, e se bl.“

Onen vldce, kter mu v vodu odpovdl na pozdrav, se znateln uvolnil a ml pro. Byl to sice jeden z nejslabch vldc, ale to on se zasazoval o komturovo poven a byl znm jako jeho patron. Nebylo bn, aby nkter z vldc nebo vysokch funkcion mli takovto vztah s nkm mimo vlastn rod.

V tomto ppad to bylo oboustrann vhodn, protoe tm, e vldce podrel komtura, vynesl ve i jeho rod, a komtur pak ze svho postaven kryl zda vldci. Pokud by takto nebyl podepen, mohli by ho ostatn vldci vylouit z rady, m by jeho rod srazili velice hluboko na mocenskm ebku.

Werziansk mocensk struktura byla velice jemn provzan a kehk stavba. Kad zmna mla dalekoshl nsledky a m v byla tato zmna provedena, tm byly nsledky vt a dalekoshlej. Werzian nikdy tak nemli volen politick systm, co sice nkdy vedlo k obanskm vlkm, ale slouilo jim to po dva tisce let docela dobe. Tento vldce navc patil k rodu takzvanch ekonom. Jeho rod neml tm dn vlenky, samozejm krom domovsk flotily a armdy, ale dn v pravideln armd a nmonictvu, do kterch pispvaly ostatn rody. Kolik jste mli vojk, nmonk a lod byl jeden z ukazatel spoleenskho postaven. Komtur sice pochyboval, e by se k nemu podobnmu znovu schylovalo, u jen pro vlku s Telijany, ale i bez toho by to nebylo zrovna lehk. Tento konkrtn rod byl velice oblben mezi normlnmi Werziany a jakkoliv agresivn akce proti nmu by vyvolala vlnu nesouhlasu.

„V tom ppad jsi jist pedal pokyny veliteli soustavy, aby je neprodlen napadl a zniil.“

„Nikoliv, pane. Podle veho se zatm nechovaj neptelsky. Jeden z hldkovch bitevnk je nyn dostaten blzko, ale oni ho nechali bt. V tuto chvli vlastn oekvm njakou zprvu od jeho velitele.“

„Jeho velitel je na Werzosu.“ Komtura od odpovdi vysvobodilo zappn komunikanho panelu. Ne vak stail cokoliv ci, vldce pokraoval. „Jen to spoj komture.“ Obraz se rozdlil a v druh polovin se objevil werug, kter velel onomu bitevnku. Zaraen vraz prozrazoval, e i on ml rozdlenou obrazovku. Werug se podval na komtura, na vldce a zpt na komtura. Pot ho jeden z vldc vyzval, aby podal sv hlen

„K Werzosu se bl, tetinovou rychlost flotila lidskch lod pod velen velkoadmirla Luthora, jen poaduje setkn s radou.“ Vichni vldci podrdn poklepali ostny o sebe.

„Jak sloen m lidsk flotila?“ Otzal se komtur.

„Dvacet superdregnout, dvacet dregnout, dvacet bitevnch kink a ti ob neidentifikovan lod.“ Tentokrt se zamrail i komtur.

„Co znamen ob?“

„Jsou asi tak tinctkrt vt ne superdregnout.“ Pronesl potichu werug a dva vldci udiven vytetili oi. Pi 3,3 milionech tun superdregnoutu tdy Hrdina by zmnn lod musely mt pes tyicet milionu tun na jednu. To musela bt ta tajn zbra, kterou lid pouili u Zem. Rozvdce se stle nedailo zjistit mnoho daj, krom nzvu, a to bylo pli mlo. Druz dva vldci se pli nedivili, ale jejich rozarovn nad opovlivost lid bylo velice viditeln.

„Jak se opovauj o nco dat. Komture okamit vydejte rozkaz aby byly ti naruitel napadeni a znieni.“

„Rum, tento pkaz. Rada se ti ozve vrchn komture, prozatm bedliv lidi sleduj.“ Ozval se neekan nejslab vldce. Ostatn se na nho tm nevcn podvali, ale jejich tve se daly popsat jako spe okovan. Vldce stiskl tlatko a vypnul spojovac obvod. Komtur a werug se na sebe jen podvali.

„Pokraujte dl werugu.“ Tento vvoj se komturovy vbec nelbil, protoe nad nm ztratil jakoukoliv kontrolu. Lid vak postupovali dl do soustavy a vechny werziansk lod schopn letu a mkoliv ozbrojen se shlukovaly na obn drze domovsk planety. Komtur doufal, e nikomu z jeho podzench nerupnou nervy. Vil velkoadmirlovu slovu, e nezane stlet, ale tak vil, e se bude brnit. Odevzdan si poklepal o sebe ostny a spojil se s velenm soustavy.


Velkoadmirl stl u holotanku na vlajkovm mstku a pozoroval okol. Od doby, kdy tu byl naposledy, uplynulo tm sto edest let. Tehdy vak zde byl jako jeden ze zstupc lidstva, aby dohodli podmnky kapitulace Werzosu. On a admirl Thaismen pedtm dobvali tuto soustavu tm dva tdny, ne konen Werziani uznali, e jsou poraeni. Dnes byla soustava tm stejn jako ped tm. Velkoadmirl vak vdl, e zdn klame.

Ani s podporou vech svch lod a lod admirla Kozlova by zejm soustavu nedobyl. I ta nejmen soustava byla pli velk prostor pro souvislou obranu. Werzian vak vtinu planet opatily mohutnmi pevnostmi. Na rznch mstech soustavy byly usazeny komplexy opravskch dok pevnost a uzlovch bod obhajcch slunce jako dal planetka. V psu asteroid byla takovch komplex mrana. Byly sice men ne bitevn pevnosti, ale jak bylo u Werzian zvykem, tak jich bylo mnoho. Pomyslnou tenikou na dortu pak byla samotn obrana Werzosu. Na obn drze tam byly usazeny ob asteroidy, kter slouily jako mamut bitevn pevnosti s palebnou silou, ji jim mohla zvidt i letka destruktor.

To ve by bez podpory mobilnch jednotek bylo sice zraniteln, ale s domovskou flotilou to byl mlnek na maso. Po domovsk flotile vak nebylo nikde ani pamtky, krom spousty hldek spchajcch z okraje soustavy k matesk planet, kde se pipoj k menmu uskupen lod bojov stny.

Sedmdest vlench lod bylo stle ctyhodn uskupen, ale oproti vce jak tem stovkm, kter se tu mly nachzet, to byla jen mizern nhrada. Ne e by si chtl velkoadmirl stovat. Dky tomu ml vekou anci dostat se dostaten blzko, aby mohlo zat samotn vyjednvn. Po velkoadmirlov boku se objevil jeho pobonk.

„Pane, pila zprva od vrchnho komtura, prostednictvm bitevnku. patn zprvy. Rada v nho pestv mt dvru. Mme si pospit.“

„Dobr nebudeme je ji vce drdit. Dejte pokyn na res. Informujte bitevnk, e zstaneme na mezn vzdlenosti reln komunikace s vypnutmi tty a motory.“ Kapitn se zakaredil, ale potvrdil to. Vypnut pohonu a tt bylo od zatku plnovan, aby se Werzian trochu uklidnili. dnmu z kapitn se to vak vbec nelbilo. V ppad, e by bylo poteba je znovu zapnout, trvalo by to od pti do edesti vtein v zvislosti na velikosti a sle ttu. Stejn tak v ppad vypnutho pohonu se budou lod vznet uprosted przdna jako kachny.Admirl Marx sedl ve sv kajut, bojoval svou paprovou vlku a karedil se na cokoliv nebo kohokoliv, kdo mu piel pod ruku. Nesnel paprovn, ale musel uznat, e je ho mn, ne bylo ve Sjednocen flotile. Sice s papry musel potkat kad dstojnk od comandr-poruka, tedy vlastn korvetnho kapitna v, ale m v jste byli, tm ho bylo vc. I kdy vlastn o soustavu nebojoval a pouze prost piletl, tak musel vydit horu papr, a jako velitel ho ml jet vc.

Spolu snm piltl admirl Delgado, ale ten u byl dole na planet a prochzel se v ulicch plnch lid. Kad ho zastavoval a gratuloval mu, nebo jen prost dkoval. To mu sice admirl nijak nezvidl, protoe neml davy rd, ale Delgado byl sluebn mlad, a tak ml o hodn paprovn mn. Navc on vtinu svch zprv poslal jemu, aby je schvlil a potvrdil.

Admirl se zadval na modr drahokam pokryt blmi oblaky, zc za przorem. Druh Zem, tak byla Corsea nazvna. Admirl se sice za Corseana povaoval, ale sm se narodil na Hofmanu, na rozdl od admirla Delgada, jen pochzel pmo z Corsei. Jemu to nevadilo, protoe oba se perfektn doplovali. Pedtm spolupracoval s admirlem Bekem a Martin vdy nael to sprvn vodtko, jak ho udret, ani by se pli rozvnil. Podobn na to el i Rafael Delgado, ale ml jednu obrovskou nevhodu a tou bylo, e Martin byl Marxv nadzen, kdeto Rafael byl jeho podzen. Zatm co Martin na to el pmo a s legrac. Rafael ho krotil svou klidnou inteligenc a tak pomoc hory paprovn. Uklbl se a vrtil se k protn nezivn zprvy.


Admirl Rafael Delgado stl v zapren mstnosti polorozboen budovy admirality. Pestoe Telijan Corseu dobyli ped vce jak tyiceti lety, byla admiralita v zachovalm stavu. Pokud se tomu tak d kat. Cel jedno kdlo bylo znien kdy dostalo pm zsah z orbity. Vtina mstnost byla przdn a stecha drav jak cednk. Do spodnch pater se ani nedostal, protoe vechny pstupov cesty byly zataraseny, a vypadalo to, e mysln. Pesto budova jako takov stla, a tebae u svmu pvodnmu elu zejm nebude slouit, bude tu jako pamtnk velice vmluvn.

Admirl peel do dal mstnosti, a tam ho upoutal jaksi hadr v prachu na zemi. Kdy ho zvedl a trochu otepal, poznal v nm planetrn vlajku. Barvy byly ji vybledl, ale stle se dal rozeznat zlat lev vztyen na zadnch nohou s rudm kruhem v pozad, symbolizujc corseisk slunce. Okolo zelen ratolesti a to ve v modrm poli.

„Smutn, e?“

Admirl se prudce obrtil a shl k pouzdru u opasku pro pistoli. Byla to vak jen reflexivn reakce, protoe ruku zase spustil. Ve dvech stl vysok mu s oste ezanmi rysy. Orl nos trnil uprosted prothlho oblieje. Pstn plnovous, huat obo a bohat ktice ernch vlas dodvaly onomu prothlmu oblieji objem. Co vak upoutalo admirlv zrak byly muovy oi. Jasn zelen a uhraniv oi se dvali se smsic zvdavosti, inteligence a autority. Ten lovk vyzaoval vd autoritu, kter budila respekt. Podobnou vidl i u velkoadmirla, ale ten ml pouze jakousi osobn, kter jeho podzen nutila vydat ze sebe ve. Tento lovk ji ml vak jinou, nedokzal to popsat.

„Co jste kal?“

„kal, jsem smutn, e?“ Zopakoval mu a ukzal na vlajku v admirlov ruce. „Jak se nae djiny a hrdost vlej na zemi v prachu v polorozpadlm dom, kter je stejn smutnm pipomenutm.“

„Ano.“ Co na to mohl jinho odpovdt? Mu se lehce pousml a pokraoval.

„Chodval jsem sem se svm otcem, kter my vyprvl o starch asech. Chodval jsem sem i s vam bratrem, ne mi umel v nru, kdy jsme se snaili ukrst Telijanm zbran pro odboj. Byl to dobr ptel a dobr bojovnk. Byl by na vs hrd admirle Delgado.

Ne zemel dal mi pro vs tento pvek, pr vm udl radost.“ S tm postoupil o krok vped a vythl z kapsy saka zlat pvek ve tvaru pyramidy s okem uprosted. Admirl polkl a zkoumav se zadval na mue naproti sob. Pomalu si vzal z nataen ruky pvek a vythl zpod uniformy svj vlastn. Ten vak nebyl zlat ale ern, vyroben z Mazapansk platiny.

„Jsem Viktor Grigorij Rasputin a rd bych se setkal s velkoadmirlem. Pokud mono co nejdve. Jsem vdcem protitelijsk opozice a rozhodn nehodlm pihlet, jak si velkoadmirl stav zpt svou i. Jsem pesvden, e nae nzory se budou sten shodovat.“ V jeho och etl admirl i to, co nevyslovil nahlas. Jeho bratr patil k mistrm templskho du, jen se dal poznat podle zlatch odznak, a tak to byl jeden z mla, kter znal jmno velmistra du. Znal jmno Rafaela Delgada. Ten jako jedin nosil odznak z ern platiny.

Hodnocen

Prmrn znmka je 1.1, povdka byla hodnocena 16 teni.
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Znmkujte jako ve kole.

Komentae k povdce

Pidat koment

2 + 2 = Nutn vyplnit! (Kontroln antispamov otzka)

Vpis koment

Strany: [|<] [<] [2] [3] [4] [5] [6] [>] [>|]

Scottbat - 27.02.2018 23:56
http://globalinsurance.world/

- list of major auto insurance companies

<a href=" http://globalinsurance.world/

">dairy land auto insurance
</a>
Scottbat - 27.02.2018 20:45
http://globalinsurance.fun/
- century 21 home and auto insurance

<a href=" http://globalinsurance.fun/
">auto insurance companies ny
</a>
Scottbat - 27.02.2018 15:20
http://globalinsurance.fun/
- can i cancel auto insurance early

<a href=" http://globalinsurance.fun/
">auto insurance flyer template
</a>
Scottbat - 27.02.2018 11:18
http://autostoreinsurance.fun/
- gap insurance auto loan

<a href=" http://autostoreinsurance.fun/
">auto insurance mi
</a>
Scottbat - 27.02.2018 08:45
http://autostoreinsurance.fun/
- auto insurance ny state

<a href=" http://autostoreinsurance.fun/
">auto insurance carriers in california
</a>
Scottbat - 27.02.2018 05:59
http://autostoreinsurance.fun/
- auto insurances companies

<a href=" http://autostoreinsurance.fun/
">top 10 auto insurance companies 2014
</a>
Scottbat - 27.02.2018 03:04
http://autostoreinsurance.fun/
- auto insurance yonkers ny

<a href=" http://autostoreinsurance.fun/
">acceptance auto insurance valdosta ga
</a>
Scottbat - 26.02.2018 23:01
http://fastcarinsurance2018.fu n/
- full coverage auto insurance for 18 year old

<a href=" http://fastcarinsurance2018.fu n/
">cheap auto insurance in md
</a>
GuestAmugh - 26.02.2018 19:32
guest test post
<a href=" http://temresults2018.com/ ">bbcode</a>
<a href="http://temresults2018.co m/">html</a>
http://temresults2018.com/ simple
Scottbat - 26.02.2018 19:32
http://nowcarinsurance.fun/
- concord group auto insurance

<a href=" http://nowcarinsurance.fun/
">auto insurance high point nc
</a>
Scottbat - 26.02.2018 14:41
http://nowcarinsurance.fun/
- amax auto insurance san antonio

<a href=" http://nowcarinsurance.fun/
">what does auto insurance cover
</a>
Inoneniavot - 26.02.2018 11:14
.
<a href="http://gameslots24.xyz/i grat-v-monstry-i-piraty/19745" > </a> <a href="http://mixedgaminator.to p/kazino-s-zhivym-dilerom/9629 "> </a> , , 2 000 , -. <a href="http://royalgaminatorx.t op/samye-naduzhnye-onlayn-kazi no/14608"> </a> . , ? <a href="http://royalgaminatorx.t op/igrovoy-avtomat-golden-drag on/22329"> golden dragon</a> <a href="http://royalslotmachine. top/slot-mashiny-igrat-besplat no-onlayn/13176"> </a> <a href="http://royalslotmachine. top/igrat-onlayn-besplatno-v-i grovye-avtomaty/16646"> </a>
<a href="http://royalslotmachine. top/igrovye-avtomaty-ostrov-ob ezyan/19789"> </a> <a href="http://maxwinslots24.xyz /igrat-v-avtomaty-klubnichki-b esplatno/14630"> </a> , , . <a href="http://1000xbetslots.xyz /skachat-igrovye-avtomaty-besp latno-alcatraz/4563"> alcatraz</a> <a href="http://royalslotmachine. top/poker-na-razdevanie-flesh/ 8309"> </a> , , , . <a href="http://royalslotmachine. top/vulkan-igrovye-apparaty-be splatno/6229"> </a> <a href="http://gameslots24.xyz/p oker-v-moskve/4309"> </a> ?
<a href="http://royalgaminatorx.t op/sovetskie-igrovye-avtomaty- skachat-besplatno/2090"> </a> <a href="http://1000xbetslots.xyz /slot-koma-skachat-besplatno/3 129"> </a> . <a href="http://royalslotmachine. top/skachat-igrovye-avtomaty-7 77/15461"> 777</a> , , . , , , . <a href="http://maxwinslots24.xyz /igrovye-avtomaty-crazy-monkey -igrat-onlayn/2841"> crazy monkey </a> <a href="http://mixedgaminator.to p/veneciya-grand-kazino/15948" > </a> <a href="http://royalgaminatorx.t op/samye-nadezhnye-kazino/1595 5"> </a>
<a href="http://1000xbetslots.xyz /skachat-poker-mira-besplatno/ 10238"> </a> <a href="http://royalgaminatorx.t op/kazino-maksimum/14502"> </a> , . <a href="http://gameslots24.xyz/i grat-onlayn-v-igrovye-avtomaty -za-dengi/3593"> </a> <a href="http://mixedgaminator.to p/yaponskie-igrovye-avtomaty-i grat/3336"> </a> 2015 . <a href="http://royalgaminatorx.t op/igrovoy-avtomat-leprekon/15 006"> </a> <a href="http://royalslotmachine. top/besplatnoe-kazino-onlayn-b ez-registracii/3997"> </a> , .
<a href="http://royalslotmachine. top/igrovye-avtomaty-onlayn-be splatno-slotomaniya/23183"> </a> <a href="http://royalgaminatorx.t op/azartnye-igry-gaminator-aza rtnye-igry-gaminator/4572"> </a> , . <a href="http://gamespinz24.xyz/g eyminator-igrat-besplatno-bez- registracii-igrovoy-avtomat-ch erti/5481"> </a>
Inoneniavot - 26.02.2018 10:46
.
<a href="http://gameslots24.xyz/s kachat-igru-poker-dlya-android /5699"> </a> <a href="http://gamespinz24.xyz/p opulyarnye-onlayn-igrovye-avto maty/18571"> </a> . <a href="http://maxwinslots24.xyz /besplatnye-azartnye-igry-igra t/19718"> </a> , . , 541. <a href="http://maxwinslots24.xyz /vo-chto-luchshe-igrat-v-kazin o/19471"> </a> <a href="http://mixedgaminator.to p/igrovye-avtomaty-turma/20239 "> </a> <a href="http://instantslotz24.to p/kartochnye-igry-poker-igrat/ 7839"> </a>
<a href="http://maxwinslots24.xyz /poker-bongo/11235"> </a> <a href="http://royalslotmachine. top/skachat-mega-dzhek-besplat no-i-bez-registracii/5315"> </a> . <a href="http://gamespinz24.xyz/i grat-v-igrovye-avtomaty-kryshk i/21361"> </a> <a href="http://royalgaminatorx.t op/igrat-777/1283"> 777</a> , . <a href="http://instantslotz24.to p/kreschatik-poker/21905"> </a> <a href="http://maxwinslots24.xyz /igry-na-pk-kazino/14635"> </a> - : , - -, .
<a href="http://royalslotmachine. top/crazy-monkey-avtomaty-skac hat-besplatno/8439">crazy monkey </a> <a href="http://gameslots24.xyz/r ybak-igrat-onlayn/14045"> </a> . <a href="http://gameslots24.xyz/e shki-besplatno/17284"> </a> . , , . <a href="http://royalslotmachine. top/delfin-igra-onlayn/7417"> </a> <a href="http://mixedgaminator.to p/igrovye-avtomaty-gnom-igrat- besplatno-bez-registracii/1167 8"> </a> <a href="http://1000xbetslots.xyz /online-igrovye-avtomaty-bespl atnye/6565">online </a>
<a href="http://1000xbetslots.xyz /igrovoy-avtomat-crazy-monkey- igrat-besplatno-onlayn/8585"> crazy monkey </a> <a href="http://1000xbetslots.xyz /sayt-pati-poker/6479"> </a> . <a href="http://instantslotz24.to p/samye-chestnye-kazino/21467" > </a> <a href="http://gamespinz24.xyz/i grovoy-avtomat-wild-wild-west/ 4590"> wild wild west</a> , . <a href="http://gamespinz24.xyz/n astoyaschiy-poker/18093"> </a> <a href="http://gameslots24.xyz/g smslot-igrovye-avtomaty/21166" >gsmslot </a> , .
<a href="http://1000xbetslots.xyz /bog-i-dyavol-slot/426"> </a> <a href="http://royalslotmachine. top/mini-igry-azartnye/12411"> </a> - , . <a href="http://mixedgaminator.to p/igrovye-avtomaty-kazino-elen a/22975"> </a> , , . , ,
Inoneniavot - 26.02.2018 10:17
, .
<a href="http://mixedgaminator.to p/kak-vyigrat-v-poker-onlayn/1 7897"> </a> <a href="http://gamespinz24.xyz/i grovye-avtomaty-onlayn-minsk/9 041"> </a> , , - . <a href="http://instantslotz24.to p/igrovoy-avtomat-parovoziki/8 256"> </a> , . . <a href="http://gamespinz24.xyz/i grovoy-klub-va-bank/17709"> -</a> <a href="http://instantslotz24.to p/onlayn-avtomat-out-of-this-w orld/13008"> out of this world</a> <a href="http://maxwinslots24.xyz /kak-vyigrat-dengi-v-onlayn-ka zino/3792"> </a>
<a href="http://1000xbetslots.xyz /igrovye-avtomaty-just/5329"> just</a> <a href="http://mixedgaminator.to p/onlayn-kazino-golden/12878"> </a> . <a href="http://gamespinz24.xyz/k azino-vulkan-minsk/5744"> </a> <a href="http://gameslots24.xyz/i grat-v-poker-kazino-besplatno/ 21738"> </a> , , , . <a href="http://royalgaminatorx.t op/v-kakom-godu-zakryli-kazino /14782"> </a> <a href="http://instantslotz24.to p/skachat-igru-mini-kazino/186 23"> </a> ?
<a href="http://1000xbetslots.xyz /igrat-v-kazino-ukraina/4512"> </a> <a href="http://1000xbetslots.xyz /avtomat-igry/447"> </a> , . <a href="http://maxwinslots24.xyz /video-sloty-igrovye-avtomaty- v-onlayn-kazino/6493"> </a> 777 , . , ?. <a href="http://instantslotz24.to p/igrat-v-oliver-bar/20061"> </a> <a href="http://maxwinslots24.xyz /igra-piramida-pasyans-igrat/3 561"> </a> <a href="http://gameslots24.xyz/k azino-dlya-ipad/14582"> ipad</a>
<a href="http://royalslotmachine. top/klub-vulkan/1207"> </a> <a href="http://royalgaminatorx.t op/poker-poker/20216">poker </a> , . <a href="http://instantslotz24.to p/kazino-onlayn-dlya-iphone/85 19"> iphone</a> <a href="http://1000xbetslots.xyz /besplatnye-igry-slots/11633"> slots</a> , . <a href="http://mixedgaminator.to p/flesh-kazino-onlayn/16135"> </a> <a href="http://mixedgaminator.to p/francuzskaya-ruletka-igrat-b esplatno/13865"> </a> - , .
<a href="http://1000xbetslots.xyz /igrovye-avtomaty-besplatno-ry bak/4639"> </a> <a href="http://gameslots24.xyz/k azino-na-realnye-dengi/10089"> </a> - , . <a href="http://maxwinslots24.xyz /igrat-v-sloty-besplatno/5637" > </a> . - , . <a href="http://1000xbetslots.xyz /kupit-igrovye-avtomaty/20491" > </a> <a href="http://gameslots24.xyz/b esplatno-skachat-igrovye-sloty /10828"> </a> <a href="http://royalgaminatorx.t op/igrovoy-avtomat-pchely/6248 ">
Inoneniavot - 26.02.2018 09:48
.
<a href="http://1000xbetslots.xyz /spisok-luchshih-kazino/5880"> </a> <a href="http://royalslotmachine. top/igrovye-avtomaty-super-dzh amp-igrat/18132"> </a> . <a href="http://royalslotmachine. top/poker-star-na-telefon/1871 5"> </a> . , . <a href="http://royalslotmachine. top/igrovoy-avtomat-top-sekret -onlayn/14816"> </a> <a href="http://royalslotmachine. top/besplatnyy-bonus-kazino-be z-depozita/18427"> </a> <a href="http://maxwinslots24.xyz /igrovoy-klub-vulkan-gomel/914 "> </a>
<a href="http://gamespinz24.xyz/y ouda-safari-igrat-onlayn/17319 ">youda </a> <a href="http://1000xbetslots.xyz /fruit-cocktail-games/16255">f ruit cocktail games</a> . <a href="http://gamespinz24.xyz/i grovye-avtomaty-po-10-kopeek/2 740"> 10 </a> <a href="http://mixedgaminator.to p/igrovye-avtomaty-laki-drink/ 15794"> </a> , , . <a href="http://royalgaminatorx.t op/igrat-v-egipetskie-piramidy /14532"> </a> <a href="http://royalslotmachine. top/slot-igry-onlayn-besplatno -igrat/6875"> </a> , , .
<a href="http://mixedgaminator.to p/poker-v-kazahstane/439"> </a> <a href="http://royalslotmachine. top/besplatnye-igrovye-kluby/1 3516"> </a> : -: 09:00 - 19:00 ? <a href="http://instantslotz24.to p/slot-igry-demo/7084"> </a> . . <a href="http://gameslots24.xyz/i grovye-avtomaty-gaminator-onla yn-bez-registracii/3164"> </a> <a href="http://mixedgaminator.to p/igrovoy-avtomat-top-sekret-i grat-besplatno/3046"> </a> <a href="http://1000xbetslots.xyz /igrovye-avtomaty-onlayn-bespl atno-keksy/1877"> </a>
<a href="http://gameslots24.xyz/p orosyata-igrovoy-apparat/16032 "> </a> <a href="http://mixedgaminator.to p/igrovye-avtomaty-onlayn-craz y-fruits/5459"> crazy fruits</a> . <a href="http://royalgaminatorx.t op/igrovye-avtomaty-igrat-besp latno-dzho/18674"> </a> <a href="http://royalgaminatorx.t op/skachat-besplatno-grand-kaz ino/10716"> </a> - , , - : . <a href="http://gameslots24.xyz/i grat-na-dengi-v-igrovye-avtoma ty-na-rubli/4740"> </a> <a href="http://gameslots24.xyz/a zartplay-obzor/14077">azartpla y </a> - , .
<a href="http://1000xbetslots.xyz /igrovoy-avtomat-double-dollar s/20976"> double dollars</a> <a href="http://royalslotmachine. top/tehasskiy-poker-igra-bespl atno/7507"> </a> . <a href="http://royalslotmachine. top/kazino-goldenstar/14411"> </a> . , . <a href="http://gamespinz24.xyz/i grovye-avtomaty-besplatno-bez- registracii-777/4162"> 777</a> <a href="http://mixedgaminator.to p/razbudi-vulkan-udachi/3664">

Strany: [|<] [<] [2] [3] [4] [5] [6] [>] [>|]